Zeptejte se

Obchodní podmínky

1 Obecná ustanovení
1.1 
Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy mezi SPONA-ROL s.r.o. – dodavatelem a obchodním partnerem - odběratelem. Jednotlivá ustanovení obchodních podmínek mohou být modifikována podle změněné situace v obchodním vztahu. Modifikace obchodních podmínek musí být pouze písemnou formou, nejlépe kupní (rámcovou kupní) smlouvou.

1.2 Mlčení ze strany SPONA-ROL s.r.o. ve vztahu k případným navrženým změnám obchodních podmínek ze strany odběratele nemůže být vykládáno jako souhlas s těmito změnami.

2 Nabídky a zakázky
2.1 Veškeré nabídky SPONA-ROL s.r.o. jsou v cenách a dodacím termínu nezávazné a není-li uvedeno jinak, mají pouze informativní charakter.

2.2 Vznik zakázky je iniciován zasláním „Potvrzení objednávky", které uvádí přesnou specifikaci zboží, ceny a termín dodání.

2.3 Přijetí „Potvrzení objednávky" obchodním partnerem je považováno za souhlas s uzavřením obchodní smlouvy. Nedílnou součástí „Potvrzení objednávky" jsou tyto „Obchodní podmínky" a obchodní partner souhlasí s jejich zněním a zavazuje se jimi řídit.

3 Ceny
3.1 Ceny uváděné v „Potvrzení objednávky" jsou uvedeny v Kč, resp. V EUR. Ceny jsou uváděny bez DPH v platném pásmu podle zákona č. 235/2004 Sb..

4 Platební podmínky
4.1 Platební podmínka pro daný obchodní případ je uvedena v „Potvrzení objednávky".

4.2 Základní platební podmínka je 10 dní netto. Tato podmínka může být zkrácena, nebo prodloužena, na základě písemné dohody.

4.3 V případě prodlení v platbě je SPONA-ROL s.r.o. oprávněna účtovat k tíži odběratele „úrok z prodlení" ve výši v místě a čase obvyklé a smluvní pokutu ve výši 1% z neuhrazené částky za den prodlení. V tomto případě jsou ze strany SPONA-ROL s.r.o. zastaveny odběrateli v prodlení veškeré dodávky až do doby uhrazení veškerých pohledávek SPONA-ROL s.r.o. za tímto odběratelem. Termín dodání takto zpožděných dodávek se prodlužuje o dobu prodlení v platbě odběratelem bez nároku na sankce ze strany odběratele vzniklé nedodáním smluveného zboží nebo služeb.

4.4 Zaplacením se považuje připsání fakturované částky na účet SPONA-ROL s.r.o., resp. Převzetí hotovosti pracovníkem SPONA-ROL s.r.o..

4.5 Platby jiným způsobem než výše uvedenými způsoby (šek, směnka, zápočet, barterová platba) je možný jen na základě písemné dohody odběratele a odběratele. Zboží je až do úplného zaplacení kupní částky v majetku prodávajícího.

5 Dodací lhůta
5.1 Dodací lhůta je uvedena v „Potvrzení objednávky". SPONA-ROL s.r.o. nenese odpovědnost za zpoždění dodávky z důvodu nepředvídaných, SPONA-ROL s.r.o. neovlivnitelných, událostech při výrobě nebo dopravě smluveného obchodního zboží (stávka, výluka, vyšší moc).

5.2 Dodací lhůta je považována za splněnou předáním zboží veřejnému přepravci, nebo oznámením o připravenosti zboží k převzetí. Přeprava a dodání zboží jsou uskutečňovány na náklady a nebezpečí kupujícího.

6 Obaly
6.1 Zboží je opatřeno obaly pro pozemní vnitrozemskou dopravu v rámci střední Evropy.

7 Záruka
7.1 SPONA-ROL s.r.o. poskytuje záruku na dodané zboží v souladu s ustanoveními právního řádu ČR a EU. Odlišnou záruku poskytne SPONA-ROL s.r.o. na základě písemné dohody s vymezením podmínek.

7.2 SPONA-ROL s.r.o.nenese odpovědnost za vznik škod způsobených nesprávným používáním dodaného zboží ze strany kupujícího nebo konečného uživatele.

8 Místo plnění
8.1 Místo plnění – dodací podmínka – se řídí podle INCOTERMS 2002. Místo plnění – dodací podmínka – je uvedeno v „Potvrzení objednávky".

9 Ochrana dat
9.1 Technické výkresy zhotovitele zůstávají jeho výlučným majetkem a smluvní strany je nesmí, bez předchozí písemné dohody, postoupit třetím osobám.

9.2 Osobní data smluvních stran podléhají ustanovením Zákona o osobních údajích.

Naši partneři
GSM S.p.A.STM S.p.A.T RACE S.p.A.LAFERT S.p.A.
Copyright © 2012 SPONA-ROL, s.r.o.

Kontakt

U Svitavy 1077/2
618 00 Brno
tel.: +420 545 233 246-8
info@spona-rol.sk